De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Provinciaal reglement - Bacterievuur - projectsubsidie

Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2020-2025:

 • beleidsdoelstelling BD000002 – Limburg goed om te leven en te werken
 • actieplan AP000008 – Ontwikkelen van een weerbaar platteland
 • actie AC000049 – Ondersteunen van een openruimtebeleid.

Gelet op het feit dat bacterievuur (veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora) een zeer besmettelijke plantenziekte met groot waardplantenbereik is die een bedreiging betekent voor de professionele fruitteelt en landschapselementen zoals meidoornhagen;

dat een goede beheersing van bacterievuur in de fruitteelt, het landschap, openbaar groen en privétuinen zeer belangrijk is;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

dat in dit koninklijk besluit de quarantainestatus van bacterievuur wordt vastgelegd met hieraan gekoppelde meldings- en bestrijdingsplicht;

dat dit koninklijk besluit een vertaling is van de Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 23 juni 2008 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en verspreiden van bacterievuur te voorkomen;

dat in dit koninklijk besluit de verplichting was opgenomen tot een regelmatig en goed onderhoud van meidoornhagen;

dat dit koninklijk besluit een vertaling is van de Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG;

Gelet op het feit dat de Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG op 14 december 2019 werd vervangen door de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031;

dat hierdoor de quarantaine-status van bacterievuur buiten de bufferzones (=jaarlijks door het FAVV afgebakende zones waar boomkwekerijmateriaal voor de export wordt gekweekt) vervalt;

dat de EU-Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 nog niet werd vertaald naar nieuwe federale en/of gewestelijke regelgeving;

Overwegende dat hierdoor de wettelijke verplichtingen tot melding, bestrijding en onderhoud vervallen waardoor er nu het risico bestaat dat – na jarenlange inspanningen van alle betrokken ruimtegebruikers – bacterievuur terug vrij spel zou kunnen krijgen en dus een directe bedreiging betekent van de Limburgse fruitteelt;

Gelet op de samenkomst van de technische werkgroep bacterievuur op 11 mei 2020 waar er vanuit een breed draagvlak een provinciale aanpak – in afwachting van een vertaling van de nieuwe EU-plantgezondheidsverordening naar nieuwe federale en Vlaamse wetgeving – werd besproken en uitgewerkt;

Gelet op het feit dat de dienst Landbouw en Platteland alle input van de technische werkgroep bacterievuur heeft verwerkt tot een afgestemde engagementsverklaring en actieplan;

dat alle acties in de provinciale aanpak bacterievuur zich clusteren rond preventie, sensibilisering en interventie;

Gelet op de beslissing van de deputatie d.d. 6 mei 2021 waarbij er goedkeuring werd gegeven aan de oprichting van het provinciale meldpunt bacterievuur, engagementsverklaring en actieplan;

dat het provinciebestuur zich in datzelfde besluit heeft geëngageerd om de kosten verbonden aan terreininterventies bij melding van een infectiehaard en eventuele analysekosten ten laste te nemen;

Gelet op het feit dat een goed en regelmatig onderhoud na het verwijderen van een infectiehaard bacterievuur van zeer groot belang is;

dat het wenselijk is dat betrokken terreineigenaars gestimuleerd worden om goed onderhoud uit te voeren;

Overwegende dat het verlenen van een subsidie voor het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan een hefboom kan creëren om terreineigenaars te overtuigen;

Overwegende dat het om bovenvermelde redenen aangewezen is om over te gaan tot de vaststelling van een van een subsidiereglement;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op de budgetsleutel 2021/613670 /2/0530 - Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/Land-, tuin- en bosbouw van het provinciale meerjarenplan;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

BESLUIT

I      VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het vastgestelde financiële meerjarenplan kan de deputatie een subsidie verlenen aan de particuliere terreineigenaar die op Limburgs grondgebied een infectiehaard bacterievuur - na tussenkomst van het provinciale meldpunt bacterievuur - heeft laten verwijderen. De subsidie moet worden ingezet binnen het kader van preventieve acties ter beheersing van bacterievuur.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

 • Particulier: iedere natuurlijke persoon die handelt in eigen naam en die geen ondernemingsactiviteit voert op het terrein waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
 • Ondernemingsactiviteit: iedere economische activiteit uitgevoerd door een eenheid waar goederen of diensten worden aangeboden op een markt, ongeacht de rechtsvorm en wijze van financiering
 • Onderhoudsplan: een plan opgemaakt door een terreinactor waarmee het provinciale meldpunt bacterievuur samenwerkt en dat minimaal de volgende elementen moet omvatten:
  • naam en voornaam terreineigenaar
  • datum opstellen plan
  • datum verwijderen infectiehaard op betreffend perceel
  • kadastrale perceelsgegevens
  • overzicht van aanwezige plantensoorten
  • onderhoudsstatus van het perceel
  • advies inzake onderhoud voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf het opstellen van het plan.
 • Terreinactor: de landschapsbeheerder die instaat voor de terreinacties die zijn vervat in de provinciale aanpak bacterievuur
 • Provinciale meldpunt bacterievuur: is een provinciaal eerstelijnsloket – ingebed in de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg- ten behoeve van het uitrollen van de provinciale aanpak bacterievuur

II     VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIETOEKENNING

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • particuliere eigenaar zijn van een terrein waar een infectiehaard bacterievuur werd verwijderd na interventie door het provinciale meldpunt bacterievuur
 • de terreinactoren waar het provinciale meldpunt bacterievuur mee samenwerkt, stellen een onderhoudsplan op
 • indien er op het lokale bestuursniveau subsidies beschikbaar zijn voor onderhoud van kleine landschapselementen moeten eerst deze worden aangesproken.
 • de aanvrager is niet gebonden door een beheersovereenkomst met de provincie Limburg indien het gaat om provinciale gronden die eventueel in concessie werden gegeven
 • het terrein waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is gelegen op het grondgebied van de provincie Limburg
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

De terreinacties waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten bijdragen aan een preventieve aanpak van bacterievuur.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de indiener heeft een infectiehaard laten verwijderen na tussenkomst van het provinciale meldpunt bacterievuur
 • de indiener heeft – indien beschikbaar – eerst aanspraak gemaakt op een lokale subsidie voor onderhoud kleine landschapselementen
 • er is een gedegen onderhoudsplan opgemaakt door de terreinactoren die samenwerken met het provinciale meldpunt bacterievuur
 • de terreinactor die samenwerkt met het provinciale meldpunt bacterievuur stelde de ingediende factuur op.

Aan deze voorwaarden dient cumulatief te worden voldaan.

Artikel 5: voorwaarden waaraan het project financieel moet voldoen

Enkel de ingediende kosten die rechtstreeks verband houden met preventie van bacterievuur zullen in overweging genomen worden bij het bepalen van het subsidiebedrag. Het project wordt voor 100% gefinancierd met een maximum van 250,00 €.

Kosten die in aanmerking komen (exemplatieve opsomming):

 • onderhoudsplan voor 3 jaar
 • uitvoeren hagenonderhoud
 • snoeien waardplanten bacterievuur
 • plantkost voor eventueel haagherstel na verwijderen infectiehaard

III   INDIENING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG

Artikel 6: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • elektronisch per mail.

Elektronische indiening geniet de voorkeur.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet uiterlijk 3 maanden na het verwijderen van de infectiehaard na tussenkomst door het provinciale meldpunt bacterievuur ingediend worden.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:

Provinciaal meldpunt bacterievuur
Landbouw en Platteland
Directie Ondernemen
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt
Tel. 011 23 74 44
E-mail bacterievuur@limburg.be
Website www.limburg.be/bacterievuur

IV   TOETSING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG

Artikel 7: toetsing op tijdigheid

De aanvraag wordt getoetst op tijdigheid.

Aanvragen die buiten de termijn vermeld in artikel 6 werden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Nieuwe aanvragen kunnen wel ingediend worden in het lopende budgetjaar.

De postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst bij het bestuur geldt als datum voor de toetsing.

Bij een elektronische aanvraag geldt de datum van het mailbericht aan het provinciale meldpunt bacterievuur als datum van ontvangst.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag bij het bestuur. Bij een elektronische aanvraag begint de termijn van 30 kalenderdagen te lopen, vanaf de datum van het mailbericht aan het provinciale meldpunt bacterievuur.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Nieuwe aanvragen kunnen wel ingediend worden in het lopende budgetjaar.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 9: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het project inhoudelijk en financieel moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement en wordt vóór de beslissing over het al of niet toekennen van de subsidie door de deputatie voor advies voorgelegd aan het provinciale meldpunt bacterievuur.

Indien nodig voor de beoordeling van de aanvraag, kan een bespreking en bijsturing van de ingediende projecten worden voorgesteld door het provinciale meldpunt bacterievuur.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 10: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven uitgeput zijn, komt de aanvraag in het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning.

In voorkomend geval:

 • wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag en komen de aanvragen chronologisch in aanmerking, bij elektronische indiening geldt de datum van ontvangst van het mailbericht
 • kan de aanvrager binnen de looptijd van dit reglement een nieuwe subsidieaanvraag indienen zodra er terug voldoende kredieten ter beschikking zijn (in een volgend budgetjaar of na een budgetwijziging); de aanvraag wordt dan in zijn geheel opnieuw getoetst aan de voorwaarden vermeld in dit reglement

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, of in voorkomend geval na vervollediging van het aanvraagdossier, of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.

De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V     BEREKENING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG

Artikel 12: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van de ingediende factuur van de terreinactor en de daarop vermelde relevante terreinacties voor onderhoud bacterievuur. Alle relevante kosten komen in aanmerking doch er wordt wel een maximum ingesteld.  

Artikel 13: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal  250,00 euro per aanvraag.

VI   BETALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG

Artikel 14: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in één schijf bij de toekenning van de subsidie betaald.

Artikel 15: verantwoording na betaling

Na toekenning en betaling van de subsidie moet de begunstigde geen bijkomende verantwoordingsdocumenten indienen.

VII  VERPLICHTINGEN NA DE TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE

Artikel 16: verplichtingen na de toekenning

De begunstigde van de subsidie moet feitelijke uitvoering geven aan het opgestelde onderhoudsplan nadat een infectiehaard werd geruimd op zijn/haar terrein. Dit zal door middel van terreincontroles door medewerkers van het provinciale meldpunt bacterievuur worden gecontroleerd. Indien wordt vastgesteld dat er geen gedegen onderhoud wordt uitgevoerd in lijn met het onderhoudsplan, kan dit leiden tot een terugvordering van de verkregen subsidie. Controles kunnen worden uitgevoerd tot 3 jaar na datum van opstellen van het onderhoudsplan.

VIII CONTROLE EN SANCTIES

Artikel 17: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 18: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX   SLOTBEPALINGEN

Artikel 19: informatieverstrekking

Aan de provincieraad wordt jaarlijks verslag uitgebracht van alle via dit reglement verstrekte subsidies.

Artikel 20: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 16 juni 2021.

Artikel 21: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2021-06-16

De provinciegriffier,
Wim Schoepen

De voorzitter,
Jessie De Weyer

Contactgegevens dienst

Directie Ondernemen, Landbouw en Platteland
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 74 42
e-mail landbouwenplatteland@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: