De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgradar 2018

Kwartaal 4

De topprestaties die de Limburgse economie opstapelde in 2017, worden een jaar later al overtroffen. 2018 was een economisch jaar "grand cru" voor de Limburgse en Vlaamse economie, waarin opnieuw enkele records sneuvelden. Met uitzondering van de zeer geringe daling van de Limburgse uitvoer (- 0,2 %), wisten alle indicatoren uit de Limburgradar zich in 2018 te verbeteren t.o.v. 2017. Zonder meer knappe prestaties van de Limburgse economie, maar met die bemerking dat Vlaanderen het globaal nog net iets beter doet met betere scores dan Limburg op 9 van de 15 geanalyseerde indicatoren.

 • In 2018 oefenden gemiddeld 303.440 Limburgers een job in loondienst uit, ruim 3.000 meer dan in 2017 en het hoogste aantal ooit. Omdat het aantal loontrekkenden in Vlaanderen in dezelfde grootteorde toenam (+ 1,1 %), blijft het Limburgs aandeel in het aantal Vlaamse loontrekkenden stabiel op 12,8 %. Tegelijkertijd bleef het aantal niet-werkende werkzoekenden sterk afnemen in 2018 t.o.v. een jaar voordien, in Limburg met - 8,3 % en in Vlaanderen met - 7,8%. De gemiddelde werkloosheidsgraad van 2018 is daarmee in Limburg gelijk aan die van Vlaanderen (6,4 %). Een opmerkelijke prestatie want in het jaar na de sluiting van Ford Genk (2015) was de Limburgse werkloosheidsgraad (8,5 %) nog beduidend hoger dan de Vlaamse (7,8 %). Limburg is dus zeker op de goede weg, maar laat na de provincie Antwerpen wel nog steeds de hoogste werkloosheidsgraad optekenen van alle Vlaamse provincies.
 • Dankzij een uitmuntend 4de kwartaal is 2018 het tweede recordjaar op rij inzake het aantal gestarte ondernemingen in Limburg. In totaal telde Limburg het afgelopen jaar 7.710 starters. Dat zijn er 247 meer dan het vorige record dat nog maar dateerde uit 2017. Het aantal faillissementen blijft verder dalen en bereikte in 2018 met 593 faillissementen het laagste niveau van de afgelopen tien jaren. De voorspoedige economische conjunctuur zet de Limburgse ondernemers bovendien duidelijk aan om te investeren in hun bedrijven. Het totale investeringsbedrag bij de Limburgse bedrijven lag in 2018 15 % hoger dan in 2017, wat beduidend meer is dan de gemiddelde toename in Vlaanderen (9,8 %). Nooit eerder investeerden de Limburgse ondernemers meer dan in 2018.
 • De sterkst stijgende indicator op jaarbasis in de Limburgradar is het aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor de renovatie van woongebouwen. Na de dalende tendens in 2016 en 2017 lijkt de renovatie terug op te leven met in Limburg 43,6 % meer vergunningen in 2018 t.o.v. 2017 (Vlaanderen: + 31,6 %). Ook het aantal goedkeurde bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt sterk in 2018 in vergelijking met 2017 (Limburg: + 30,5 %; Vlaanderen: + 31,9 %). Dit wordt deels verklaard door de tweejaarlijkse verstrenging van de energienormen waarop bouwheren anticiperen, maar tevens door de aanhoudende lage hypotheekrente en door het toegenomen vertrouwen van de bouwheren in de economie. Ook het aantal goedgekeurde vergunningen voor niet-woongebouwen kende in 2018 een forse toename t.o.v. 2017 (+ 22 % in Limburg en Vlaanderen).

Lees de Limburgradar 2018 (kwartaal 4) in pdf-formaat.

Kwartaal 3

Het belangrijkste nieuws uit deze Limburgradar is dat de Limburgse economie zeer sterk blijft presteren in het 3de kwartaal van 2018 t.o.v. het 3de kwartaal van 2017. Liefst 13 van de 15 indicatoren weten zich te verbeteren.

 • De best scorende indicator in deze Limburgradar is het aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor residentiële nieuwbouw en renovatie. Dit wordt grotendeels verklaard door de recent verstrengde energienormen waarop bouwheren geanticipeerd hebben. Vooral de vergunningen voor de renovatie van woongebouwen lijken zich, na de mindere jaren 2016 en 2017, in 2018 manifest te herpakken. Ook het aantal bouwvergunningen voor niet-woongebouwen neemt vrij sterk toe.
 • Klaarblijkelijk grijpen de Limburgse ondernemers de economische hoogconjunctuur aan om te investeren in hun bedrijf. Ten opzichte van 2017 is die investeringsdrang in 2018 bovendien opmerkelijk groter in Limburg dan in Vlaanderen. Aan een minder hoog ritme dan de investeringen stijgen ook de omzet en de uitvoer van de Limburgse bedrijven, met uitstekende resultaten in het 3de kwartaal van 2018.
 • In de maanden juli, augustus en september van 2018 telde Limburg ruim 411.000 toeristische aankomsten, 4,7 % meer dan in dezelfde maanden in 2017. Ook het aantal toeristische overnachtingen kende een toename (+2,0 %). Positief nieuws voor het Limburgse toerisme, maar de procentuele groei was in Vlaanderen wel beduidend hoger. Hetzelfde beeld tekent zich ook af bij de vergelijking van de periode januari-september 2018 t.o.v. januari-september 2017.
 • De enige indicator die in Limburg werkelijk minder goed presteert in 2018 t.o.v. 2017 is het aantal starters. In het 3de kwartaal van 2018 telde Limburg 7,3 % minder starters dan in het 3e kwartaal van 2017. In Vlaanderen nam dit aantal tegelijkertijd toe (+ 3,5 %). Ook op driekwartaalbasis is de evolutie in Limburg negatief (- 3,2 %) en in Vlaanderen positief (+ 1,5 %). Het aantal faillissementen kleurt ook rood in deze Limburgradar, maar het verschil met 2017 is verwaarloosbaar. Bovendien daalt het totaal aantal faillissementen tussen januari en september 2018 vrij sterk t.o.v. die periode in 2017.

Lees de Limburgradar 2018 (kwartaal 3) in pdf-formaat.

Kwartaal 2

Ook in het 2de kwartaal van 2018 blijft de Limburgse economie globaal gezien erg sterk presteren. 8 van de 10 beschouwde indicatoren in de Limburgradar weten zich te verbeteren t.o.v. het 2de kwartaal van 2017. Bovendien scoort Limburg op 7 indicatoren beter dan Vlaanderen. Goed nieuws dus, al zijn er ook enkele knipperlichten die aangaan zoals de dalende aantallen ontvangen vacatures en starters.

 • Met een gemiddelde van net geen 24.700 niet-werkende werkzoekenden in Limburg in het 2de kwartaal van 2018, blijft de werkloosheid sterk afnemen in onze provincie. In vergelijking met de 1e jaarhelft van 2017 telt Limburg in de eerste 6 maanden van 2018 bijna 10 % minder niet-werkende werkzoekenden. Daarmee doet Limburg het beduidend beter dan Vlaanderen (- 7,3 %). De werkloosheidsgraad (aantal niet-werkende werkzoekenden t.o.v. de beroepsbevolking) blijft in Limburg en Vlaanderen op hetzelfde niveau. Mede door de daling van de werkloosheid geraken tal van vacatures moeilijk of niet ingevuld. Het aantal openstaande vacatures nam in het 2de kwartaal van 2018 in Limburg met ruim 30 % toe t.o.v. het 2de kwartaal van 2017. Op het einde van het 2de kwartaal van 2018 telde Limburg 5.060 openstaande vacatures. Op halfjaarbasis is de toename zelfs nog iets sterker. Daar staat echter wel tegenover dat het aantal door de VDAB ontvangen vacatures in Limburg vrij sterk afneemt in het 2de kwartaal van 2018 (- 6,5 %), terwijl dit aantal in Vlaanderen fors toeneemt (+ 9,8 %). Daarbij dient opgemerkt te worden dat Limburg in het 2e kwartaal van 2017 uitzonderlijk veel ontvangen vacatures telde, wat een terugval in het 2de kwartaal van 2018 grotendeels verklaart.
 • Naast de ontvangen vacatures kent ook het aantal starters in Limburg een terugval in het 2e kwartaal van 2018. In vergelijking met dezelfde periode in 2017 gaat het om een daling met - 2,6 %. In Vlaanderen blijft het aantal starters stabiel. Ook op semestriële basis tekent zich dezelfde, tegengestelde evolutie af in Limburg en Vlaanderen. Beter is het gesteld met het aantal faillissementen. In de maanden april, mei en juni van dit jaar gingen 119 Limburgse ondernemingen failliet, ofwel 18,5 % minder dan in dezelfde maanden van vorig jaar (Vlaanderen: - 13,1 %). Op halfjaarlijkse basis zijn er zowel in Limburg als in Vlaanderen ruim 10 % minder faillissementen in 2018 t.o.v. 2017.
 • In de economische prestaties van het 2de kwartaal en de 1ste jaarhelft van 2018 is er een opvallend verschil in de investeringen van Limburgse bedrijven enerzijds en Vlaamse bedrijven anderzijds. Terwijl het investeringsvolume in Limburg sterk toeneemt, kent Vlaanderen een licht dalende trend. De evolutie van de omzet en de export is zowel in Limburg als in Vlaanderen positief, al scoort Limburg ook hier significant beter dan Vlaanderen.

Lees de Limburgradar 2015 (kwartaal 2) in pdf-formaat.

Kwartaal 1

Na een uitmuntend jaar 2017, gaat de Limburgse economie ook begin 2018 op het elan verder. 9 van de 10 beschouwde indicatoren laten in het 1ste kwartaal van 2018 een verbeterde score optekenen t.o.v. het 1ste kwartaal van 2017. In Vlaanderen scoren 8 van de 10 indicatoren begin 2018 beter dan begin 2017.

 • De sterkst presterende indicator in deze Limburgradar is andermaal het aantal openstaande vacatures, dat in Limburg in het 1ste kwartaal van 2018 toenam met 37,8 % t.o.v. het 1e kwartaal van 2017 (Vlaanderen: + 21,1 %). In combinatie met een sterk dalend aantal niet-werkende werkzoekenden in dezelfde periode (-10,5% in Limburg; -6,5 % in Vlaanderen) zorgt dit voor een historisch lage spanningsgraad. Zo waren er in juni jl. nog slechts 4,8 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature in Limburg. In Vlaanderen is de spanningsgraad zelfs nog lager (3,5 nwwz per openstaande vacature). Gezien het geringe aanbod aan niet-werkende werkzoekende arbeidskrachten en de grote vraag naar invulling van arbeidsplaatsen, is een optimale afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (bv. middels opleidingen) meer dan ooit van cruciaal belang om de openstaande vacatures in te vullen en om nog meer mensen aan het werk te krijgen.
 • Het grootste verschil tussen Limburg en Vlaanderen in de economische prestaties van het 1e kwartaal van 2018 doet zich voor bij de investeringen. De Limburgse bedrijven investeerden in de eerste 3 maanden van dit jaar voor een totaalbedrag dat 16,9 % hoger lag dan in het 1ste kwartaal van 2017. Terzelfdertijd daalde het investeringsbedrag van de Vlaamse bedrijven met 1,2 %. Mogelijk wijst dit op een hoger ondernemersvertrouwen bij de Limburgse bedrijven dan bij hun Vlaamse collega’s, wat eveneens tot uiting komt in de conjunctuurcurves van de Nationale Bank van België. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het sterk toenemende ondernemersvertrouwen in Limburg, net zoals in Vlaanderen, van in het najaar van 2017, begin 2018 wat getemperd wordt.
 • Nadat het aantal starters in Limburg zowel in 2016 als in 2017 alle records brak, lijkt het plafond nu stilaan in zicht. In het 1ste kwartaal van 2018 werden in Limburg 2.126 ondernemingen opgestart. Dat zijn er nagenoeg evenveel als in de eerste 3 maanden van 2017 (- 0,1 %). In Vlaanderen nam het aantal starters in dezelfde periode nog licht toe met 1,1 %.

Lees de Limburgradar 2018 (kwartaal 1) in pdf-formaat.

Provincie Limburg is ook social