De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provinciebelastingen bedrijven

De algemene provinciebelasting bedrijven is van toepassing op:

 • elke vestiging waar een onderneming, zelfstandige of vrije beroeper actief is
 • elke maatschappelijke zetel.

Provinciebelastingen bedrijven 2021
Provinciebelastingen bedrijven 2020

De belasting wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de vestiging. De totale oppervlakte omvat alle ruimten (kantoor, productieruimte, verkoopruimte, parking, opslagruimte, kelder, braakliggende gronden, …) die ter beschikking zijn van de onderneming, de zelfstandige activiteit of het vrij beroep:

 • alle bebouwde en onbebouwde oppervlakten
 • ook verdiepingen.

Voor sectorafhankelijke vrijstellingen, raadpleeg je het belastingreglement.

Aangifteplicht

Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht waarbij je per vestiging de beschikbare oppervlakte aangeeft.

Het provinciebestuur stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende ondernemingen, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep.

Heb je het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doe je spontaan aangifte ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar met een aangifteformulier dat je kunt aanvragen of downloaden.
Dit document stuur je ofwel per brief naar de Dienst Provinciebelastingen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt ofwel per e-mail naar provinciebelastingen@limburg.be.

Elke vestiging, en dus ook elke maatschappelijke zetel, wordt verondersteld over een minimale oppervlakte te beschikken. Een aangifte van 0 m² wordt dan ook gelijkgesteld met een oppervlakte van 1 m².

Als je geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan het provinciebestuur de belasting vaststellen met verhoging. Via een controle ter plaatse kan het provinciebestuur nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

De belasting bedraagt minimum 62,00 euro.

Geen activiteiten?

Jouw onderneming blijft belastbaar zolang deze niet volledig is stopgezet. Als criterium geldt het ondernemingsnummer. De toestand op 1 januari is bepalend voor het hele aanslagjaar. Zolang jouw ondernemingsnummer of dat van jouw vennootschap actief is (d.w.z. niet werd stopgezet), blijf je belastingplichtig.

Het is niet noodzakelijk dat jij of jouw vennootschap inkomsten genereert. Daarom zijn ook o.m. slapende vennootschappen en vennootschappen in vereffening onderworpen aan deze belasting.

Stoppen?

Wil je jouw zaak in de provincie Limburg stopzetten?

Bezorg dan zo snel mogelijk volgende bewijsstukken aan de dienst provinciebelastingen:

 • voor rechtspersonen: een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad "afsluiting vereffening". Jouw onderneming blijft  belastbaar tot de vereffening is afgesloten.
 • voor natuurlijke personen met ondernemingsnummer: bewijs stopzetting onderneming van een ondernemingsloket.

Bij stopzetting van een vestiging, moet je het bewijs van stopzetting van jouw vestiging van een ondernemingsloket of KBO meesturen.

Om jouw ondernemingsnummer stop te zetten dien je je te wenden tot een erkend ondernemingsloket (Acerta, Partena, Liantis, Formalis, Xerius, Eunomia, Securex en UCM).

Zolang jouw ondernemingsnummer actief is, blijf je belastingplichtig.

Hoe betalen?

Jaarlijks ontvang je een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier. Je betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Voer de betalingen uit op het correcte rekeningnummer!

In het kader van de algemene provinciebelasting wordt er gewerkt met één rekeningnummer.
Dit is het enige rekeningnummer waarop de betalingen op correcte wijze kunnen worden uitgevoerd.

 • De IBAN-code: BE05 0962 7100 4075
 • De BIC-code: GKCCBEBB

Bezwaar

Ga je niet akkoord met een belasting van het provinciebestuur Limburg? Dan kun je na ontvangst van een aanslagbiljet een bezwaar indienen.

Vervaltermijn

Je kunt bezwaar indienen tegen een belasting binnen 3 maanden vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet. De verzendingsdatum staat vermeld op het aanslagbiljet.

Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Hoe indienen?

Stuur het bezwaarschrift

Het bezwaarschrift

 • vermeldt jouw naam en (eventueel nieuw) adres
 • bevat de reden van jouw bezwaar met eventuele bewijsstukken
 • bevat een kopie van het aanslagbiljet en/of vermeldt het kohierartikel
 • is door jou ondertekend en gedateerd.

Als het aanslagbiljet niet aan jou persoonlijk gericht werd, voeg je een volmacht toe, ondertekend door de belastingplichtige.

Wil je gehoord worden op de hoorzitting? Dan vermeld je dit uitdrukkelijk in jouw bezwaarschrift.

Procedure

Je krijgt een ontvangstbewijs als bevestiging dat jouw bezwaarschrift bij ons is toegekomen.

Heb je in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan nodigen we jou op een later moment per aangetekende brief uit voor een hoorzitting.

De beslissing van de deputatie wordt jou per aangetekende zending meegedeeld.

Ga je niet akkoord met de beslissing van de deputatie? Dan kun je daartegen beroep aantekenen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Deze procedure wordt toegelicht in de begeleidende brief bij de beslissing van de deputatie.


Contactgegevens dienst
Tel.: 011 23 77 02
E-mail: provinciebelastingen@limburg.be