De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Reglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor het toeristisch fietsroutenetwerk

Gelet op volgende doelstellingen, actieplan en actie van het provinciale beleid 2020-2025:

 • beleidsdoelstelling BD000001: Limburg economisch doorontwikkelen door positieve economische verbanden, innovatie, onderzoek en talentontwikkeling te stimuleren
 • actieplan AP000003: Consolideren van koppositie in belevenis- en betekenistoerisme voor dichtbijvakantie
 • actie AC000019: Kwaliteitsborging van het toeristische fietsroutenetwerk als gedeelde ambitie met gemeenten realiseren;

Gelet op het provinciale subsidiereglement "Reglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor het toeristisch fietsroutenetwerk" van 19 maart 2014, gewijzigd op 20 mei 2015;

Gelet op het Limburgse Gastenplan 2020-2025 van Toerisme Limburg vzw;

Gelet op de missie over het toeristisch fietsroutenetwerk: in het beheer, het onderhoud en de productontwikkeling van het toeristisch fietsroutenetwerk streven we samen met partners uit de openbare en de private sector (zoals lokale besturen, regionale landschappen, maatwerkbedrijven, (toeristische) ondernemers en vrijwilligers) een hoog ambitieniveau na waardoor het Limburgse fietsroutenetwerk een internationale voorbeeldfunctie heeft, een pioniersrol vervult op het gebied van innovatie en ondernemerschap en een hefboom voor economische ontwikkeling is;

Overwegende

dat het toeristisch fietsroutenetwerk (TFRNW) één van de sterke toeristische producten van Limburg is;

dat het toeristische fietsroutenetwerk een duurzame verbinding tussen de 42 Limburgse gemeenten en de Limburgse toeristische troeven zoals natuur, landschap, archeologisch, historisch en industrieel erfgoed, platteland en stedelijk gebied, ... vormt;

dat het toeristische fietsroutenetwerk zorgt voor een unieke setting, met name dat binnen een beperkt geografisch gebied een uiteenlopende toeristische beleving duurzaam ontsloten en bereikbaar is;

dat het toeristische fietsroutenetwerk de basis vormt voor de profilering van Limburg als de meest attractieve fietsprovincie in België en de Euregio;

Overwegende

dat het toeristisch fietsroutenetwerk Limburg een netwerk is van 1 907,9 km fietspaden over alle Limburgse gemeenten;

dat het gemiddelde aandeel van het netwerk per gemeente in Limburg 45,43 km bedraagt;

dat in 18 Limburgse gemeenten het aandeel van het netwerk hoger ligt dan dit gemiddelde;

Overwegende

dat in 2022, volgens metingen van het provinciaal monitoringsysteem, meer dan 3,9 miljoen fietsers van het fietsroutenetwerk hebben gebruikgemaakt;

dat uit de metingen blijkt dat het aantal recreatieve fietsers een jaarlijkse stijging kent en dat ook Limburgers frequent gebruik maken van het toeristisch fietsroutenetwerkwerk;

dat deze stijging past in de toeristische marktvraag voor een veilige, duurzame en gezonde dichtbijvakantie;

Overwegende

dat het toeristische fietsroutenetwerk Limburg als toeristisch product een economische impact heeft;

dat uit onderzoek van Toerisme Limburg vzw (onderzoek 2016, bedragen geïndexeerd 2021) blijkt dat:

 • naar schatting 55 % van de recreatieve gebruikers van het fietsroutenetwerk uit toeristen bestaan (14 % verblijfstoeristen en 41 % fietsdagtoeristen) en 45 % gebruikers uit de lokale/regionale omgeving zijn
 • 88 % van de fietsers tijdens hun fietstocht ergens stoppen en 81 % van deze groep stopt om iets te eten of te drinken
 • een gemiddelde "fietsverblijfstoerist" ongeveer 92,98 euro per persoon per overnachting besteedt
 • een gemiddelde "fietsdagtoerist" ongeveer 23,75 euro per persoon per dag besteedt
 • een gemiddelde "fietstochtenmaker" ongeveer 16,42 euro per persoon per dag besteedt;
 • dat het toeristische fietsroutenetwerk aldus een ondernemingscontext creëert voor vele fietscafés en -logies;

Overwegende

dat de provincie Limburg, samen met de gemeenten, sinds 1995 intensief heeft geïnvesteerd in het comfort, de kwaliteit, beleving en veiligheid van het netwerk;

dat om de toonaangevende positie als fietsprovincie in Vlaanderen en de Euregio en de economische meerwaarde te behouden en te versterken, het cruciaal is dat verder wordt ingezet op upscaling van comfort, kwaliteit, beleving en veiligheid;

dat met Fietsen door het water, Fietsen door de bomen en Fietsen door de heide, de provincie Limburg heeft geïnvesteerd in een unieke premiumbeleving;

dat de provincie Limburg investeert in bijkomende beleving via de projecten Fietsen onder de grond en Fietsen door Terhills;

dat met het Fruitspoor wordt gezorgd voor een bijkomende premium belevingslaag bovenop het bestaande toeristische fietsroutenetwerk Limburg;

Overwegende dat het partnerschap tussen de provincie Limburg en de gemeenten vastgelegd is in het charter over de kwaliteit van het toeristisch fietsroutenetwerk;

Overwegende

dat de provincie Limburg het partnerschap met de gemeenten wil continueren door een provinciaal impulsbeleid gericht op comfort, kwaliteit, beleving en veiligheid;

Gelet op het project "Plan voor belevingsvolle rustplekken naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)";

Overwegende

dat via het provinciale subsidiereglement "Reglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor het toeristisch fietsroutenetwerk" van 19 maart 2014, gewijzigd op 20 mei 2015 twee soorten projecten gesubsidieerd worden: projecten die als doel de aanleg, heraanleg en het onderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk hebben en projecten die de verhoging van beleving naast het toeristisch fietsroutenetwerk beogen;

Overwegende

dat naar aanleiding van de acties in het kader van het project "Plan voor belevingsvolle rustplekken naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)" het gedeelte over de procedure en de voorwaarden inzake belevingsinvesteringen best als een afzonderlijk reglement met een eigen werkwijze wordt aanzien;

dat aldus de vaststelling van een afzonderlijk en nieuw subsidiereglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor belevingsprojecten naast het toeristisch fietsroutenetwerk nodig is;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op de budgetsleutel 2023/664000/2/0521 in de financiële meerjarenplanning 2020-2025 "Toegestane investeringssubsidies/Toerisme - Sectorondersteuning";

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement 

Artikel 1: doel, doelgroep en rubrieken

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan Limburgse (B) gemeenten voor de aankoop en de plaatsing van buitenmeubilair, landschapselementen en infrastructuurwerken die bijdragen tot de beleving van de fietser op het toeristisch fietsroutenetwerk van de provincie Limburg.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

Toeristisch fietsroutenetwerk (TFRNW) Limburg: een netwerk van verschillende recreatieve fietsroutes die via knooppunten met elkaar verbonden zijn, gelegen in de provincie Limburg. Met behulp van een kaart van het fietsroutenetwerk kan de fietser een eigen fietstocht samenstellen door van knooppunt naar knooppunt een route te plannen.

Charter toeristisch fietsroutenetwerk: de afspraken tussen de provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en Toerisme Limburg vzw inzake het eerste- en tweedelijnsonderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk worden vastgelegd in het charter over het toeristisch fietsroutenetwerk Limburg.

ABC-principe: ABC staat voor Autovrij, Belevingsvol en Comfortabel, gebundeld vormen zij het basisprincipe waaraan veilige fietspaden moeten voldoen.

Routebureau: het Routebureau van de Directie Ondernemen van de provincie Limburg coördineert het toeristisch fietsroutenetwerk Limburg op het vlak van onderhoud, beheer, monitoring van het gebruik,… en functioneert als subsidieloket voor dit reglement.

Wegbeheerder: de overheid die belast is met het feitelijke wegbeheer van een weg of wegvak.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning 

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de aanvrager moet een Limburgse (B) gemeente of een verzelfstandigd agentschap van een gemeente zijn
 • de aanvrager moet zich engageren om de afspraken zoals opgenomen in het charter toeristisch fietsroutenetwerk na te leven: gemeenten die het charter niet hebben ondertekend of die verzaken aan de afspraken uit het charter, komen niet in aanmerking voor de toekenning van een investeringssubsidie.
 • de aanvrager moet in voorkomend geval de toestemming van de betrokken eigenaar(s) en wegbeheerder(s) voor de projectrealisatie hebben verkregen
 • de aanvrager moet voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het investeringsproject inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het investeringsproject aan de volgende voorwaarden voldoen.

Algemene voorwaarden:

 • het project moet betrekking hebben op de aanleg van randvoorzieningen aan of in de rand van de fietsinfrastructuur die bijdragen tot het comfort én de (landschappelijke) beleving van de fietsers
 • als het project betrekking heeft op de inrichting van rust- en picknickplekken, dan komen enkel investeringen die gerealiseerd worden in de context van het project "Plan voor belevingsvolle rustplekken naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)" in aanmerking
 • de investeringen moeten expliciet gericht zijn op de gebruiker van het toeristische fietsroutenetwerk, in eerste instantie doordat de locatie van het project verbonden is met het toeristische fietsroutenetwerk, dit kan zijn doordat de locatie vlak naast het toeristische fietsroutenetwerk ligt of zichtbaar is vanop het toeristisch fietsroutenetwerk
 • indien het project vergunningsplichtig is, moet het voor de start van de werken vergund zijn.

Technische voorwaarden:

 • het project moet uitgevoerd worden met oog voor ecologie, duurzaamheid en toegankelijkheid
 • het project moet uitgevoerd worden met oog voor de specifieke kenmerken van de locatie, dit kan zijn op het vlak van erfgoed, landschap, natuurwaarden, ...

Inhoudelijke voorwaarden

Volgende investeringen komen in aanmerking voor een subsidiëring: investeringen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project: het betreft zowel investeringen inzake aankoop als investeringen inzake plaatsing.

Met betrekking tot de plaatsing gaat het specifiek over investeringen die betrekking hebben op onder meer volgende werken:

 • voorbereidende werken, afbraakwerken en grondwerken
 • de herstelling van bestaande groeninfrastructuur.

Bovenvermelde beschrijving en opsomming is niet limitatief.

De volgende kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor een subsidiëring:

 • de reiniging en/of het storten van bodem als gevolg van eventuele verontreiniging van de aanwezige bodem
 • de afvoer van teerhoudende asfalt, stortkosten, kosten voor thermische reiniging, inclusief bijhorende milieuheffingen en andere heffingen
 • het reguliere onderhoud van meubilair, belevingselementen, groen, ...
 • werken uitgevoerd door eigen personeel van de aanvrager
 • signalisatie tijdens de uitvoering van de werken
 • de aankoop en de plaatsing van terreinmeubilair dat niet wordt aangeboden binnen het project "Plan voor belevingsvolle rustplekken naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)"
 • alle kosten gemaakt voor de datum van de aanvraag, met uitzondering van de ontwerpkosten
 • recupereerbare btw
 • werkingsuitgaven inherent verbonden aan de normale werking van de aanvrager
 • overheaduitgaven zoals uitgaven voor gebruik van bestaand materiaal en infrastructuur, ...

Financiële voorwaarden

Het project moet financieel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het project mag nooit voor meer dan 90 % gesubsidieerd worden
 •  in een periode van 2 opeenvolgende jaren cumulatief het maximumbedrag zoals beschreven in artikel 13 van dit reglement nog niet hebben toegekend hebben gekregen: deze periode van 2 jaar gaat in vanaf de eerste subsidietoekenning in het kader van dit reglement.

III Indienen van de subsidieaanvraag 

Artikel 5: principe van de procedure

De procedure van een subsidieaanvraag bestaat verplicht uit twee stappen: een fase waarin voorafgaand advies wordt gevraagd over de plannen aan de hand van een ontwerpdossier en een fase van de effectieve subsidieaanvraag en de beslissing over een al dan niet (gedeeltelijke) toekenning.

Het voorafgaand advies moet aangevraagd worden vooraleer de procedure over de aanbesteding van de werken opgestart werd of -in het geval van een bestelling in het kader van een raamovereenkomst- vooraleer de werken besteld zijn.

De subsidieaanvraag moet ingediend worden ten laatste 30 dagen na de beslissing over de gunning of de bestelling.

Artikel 6: aanvraag tot voorafgaand advies

Voorafgaand aan de goedkeuring van het bestek of de offertevraag of, in het geval van een opdracht binnen een raamovereenkomst, voorafgaand aan de principiële beslissing door het schepencollege of de gemeenteraad, moet een aanvraag voor voorafgaand advies ingediend worden.

Deze adviesvraag moet gebeuren door volgende documenten in te dienen op het in artikel 8 vermelde adres: een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier type "Pre-advies investeringssubsidies beleving TRFNW" met situering van het project op het toeristisch fietsroutenetwerk Limburg, een projectbeschrijving en een kostenraming.

Op basis van dit voorontwerpdossier verleent het Routebureau van de Directie Ondernemen binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag of in voorkomend geval vanaf de datum van ontvangst van de ontbrekende documenten/gegevens zoals hierboven beschreven, een advies aan de aanvrager. Dit advies is niet bindend maar afwijkingen op dit advies moeten bij de uiteindelijke aanvraag voldoende onderbouwd worden. Dit advies geeft geen enkele garantie op een uiteindelijke toekenning van een subsidie door de deputatie.

In dit advies zal onder meer een eerste (niet bindende) analyse gemaakt worden van de kosten die in aanmerking komen en de kosten die niet in aanmerking komen, zodat de aanvrager bij het verder verloop van zijn dossier hiermee rekening kan houden.

Na ontvangst van het advies kan de aanvrager de procedure inzake bestelling of aanbesteding opstarten.

Artikel 7: subsidieaanvraag

Volgend op het voorafgaand advies kan de aanvrager zijn effectieve aanvraag tot subsidie indienen.

Voor iedere subsidieaanvraag moeten minstens de volgende documenten uiterlijk 30 dagen na de beslissing tot gunning of bestelling in 1 exemplaar ingediend worden: een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier type "Aanvraag investeringssubsidies beleving TFRNW" met situering van het project op het toeristisch fietsroutenetwerk, een projectbeschrijving en de volgende bijlagen:

 • het goedgekeurde ontwerp, bestaande uit plannen en de kostenraming
 • het besluit van de gemeente waaruit de goedkeuring van het ontwerp, de bestelling en/of de aanbesteding blijkt
 • indien van toepassing: alle van toepassing zijnde vergunningen of een bewijs van aanvraag van deze vergunningen. Indien het project niet vergunningsplichtig is, moet de aanvrager een verklaring op eer bijvoegen waaruit blijkt dat er conform de geldende wetgeving geen vergunning vereist is
 • indien de aanvrager geen eigenaar is van de locatie waar het project wordt uitgevoerd: het bewijs dat toestemming van de betrokken eigenaar(s) werd verkregen.

Artikel 8: de wijze en het adres van de indiening van de aanvraag tot voorafgaand advies en van de subsidieaanvraag

De aanvraag tot voorafgaand advies en de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kunnen uitsluitend elektronisch gebeuren, stukken zoals plannen of andere documenten die niet elektronisch kunnen bezorgd worden, mogen afgegeven worden of per post bezorgd worden.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van iedere aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvragen moeten ingediend worden op volgend adres:

Routebureau – Directie Ondernemen
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Tel.: 011 23 74 15
E-mail: toerisme@limburg.be  

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 9: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. De aanvraag wordt slechts verder behandeld na indiening van alle ontbrekende documenten. De ontvangst van de ontbrekende documenten wordt meteen bevestigd.

Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het project moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 en artikel 4 van dit reglement. Dit door het Routebureau van de Directie Ondernemen, dat zich hierbij kan laten bijstaan door één of meerdere externe expert(en).

Enkel projecten die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3 en artikel 4 komen in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 11: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning en moet de aanvrager in het nieuwe budgetjaar een nieuwe aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

De aanvrager zal ook worden gevraagd of hij zijn aanvraag wenst te behouden voor het volgende budgetjaar. In voorkomend geval moet geen nieuwe aanvraag worden ingediend. De toetsing van de aanvraag op volledigheid zal herhaald worden. Tevens kan gevraagd worden om de eerder ingediende documenten te actualiseren.

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, onvoldoende zijn, wordt het beschikbare budget op basis van het tijdstip van aanvraag verdeeld over de aanvragen.

Artikel 12: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen een termijn van 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, of in voorkomend geval vanaf de datum van ontvangst van de ontbrekende documenten/gegevens bedoeld in artikel 8 van dit reglement, op basis van het advies opgesteld door het Routebureau van de Directie Ondernemen, of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van een subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.

De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 13: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de aard van het project.

 • Voor alle projecten inzake het verhogen van de beleving naast het toeristisch fietsroutenetwerk bedraagt het subsidiebedrag maximaal 70 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.
 • Voor projecten die gerealiseerd worden in de context van het project "Plan voor belevingsvolle rustplekken naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)" bedraagt het subsidiebedrag maximaal 80 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.

Bij cumulatie van subsidies moet er steeds een eigen inbreng zijn van 10 %, berekend op de totale projectkosten.

In het geval van projecten die gerealiseerd worden in de context van het project "Plan voor belevingsvolle rustplaatsen naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)": indien op basis van eerder toegekende subsidies in het kader van dit subsidiereglement het cumulatief maximumsubsidiebedrag overschreden wordt, zal het toegekende subsidiebedrag verhoudingsgewijs aangepast worden.

Artikel 14: maximumsubsidiebedrag

Voor projecten die gerealiseerd worden in het kader van het project "Plan voor belevingsvolle rustplekken naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)" wordt het maximale subsidiebedrag bepaald aan de hand van het aantal kilometers toeristisch fietsroutenetwerk op het grondgebied van de betreffende gemeente. De berekening van dit gedifferentieerde maximale subsidiebedrag wordt om de 2 jaren vastgesteld door de deputatie.

Voor wat betreft projecten die bijdragen tot de verhoging van de beleving van het toeristisch fietsroutenetwerk maar die niet gerealiseerd worden in het kader van het project "Plan voor belevingsvolle rustplekken naast het toeristisch fietsroutenetwerk (Limburg Schakelt)" wordt er geen maximumsubsidiebedrag gehanteerd.

VI Betaling van het subsidiebedrag 

Artikel 15: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.

 • Een eerste schijf van 50 % wordt zo spoedig mogelijk na de subsidietoekenning als terugvorderbaar voorschot betaald.
 • Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden, vermeld in artikelen 16, 17 en 18, zijn vervuld en bedraagt maximum 50 % van het oorspronkelijk toegekend subsidiebedrag.

Artikel 16: voorwaarden tot betaling van het subsidiesaldo

Binnen een termijn van 2 jaar na de subsidietoekenning en uiterlijk 30 dagen na de goedkeuring van de eindafrekening moet een aanvraag tot betaling van het subsidiesaldo samen met volgende documenten worden ingediend:  

 • een financieel verslag: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende afrekening van uitgaven, gestaafd met facturen, schuldvorderingen, betaalbewijzen en andere financiële verantwoordingsdocumenten, gerelateerd aan de kostenraming.
 • een inhoudelijk verslag: een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde werken, gerelateerd aan de hand van het aanvraagdossier
 • een bewijs van de vermelding van de provincie Limburg als subsidiërende organisatie
 • indien van toepassing: alle vergunningen die betrekking hebben op het project.

Indien uit de ingestuurde afrekening blijkt dat de uiteindelijke kosten voor het project lager liggen dan de oorspronkelijke raming (waarop de subsidie werd berekend), wordt de subsidie verhoudingsgewijs aangepast zodat de definitieve provinciale subsidie nooit hoger kan liggen dan het maximale vastgelegde percentage zoals vermeld in artikel 13.  

Indien uit de ingestuurde afrekening blijkt dat de uiteindelijke kosten voor het project hoger liggen dan de oorspronkelijke raming, kan dit geen aanleiding geven tot een verhoging van de uiteindelijke subsidie.

De deputatie stelt het eindsaldo vast en besluit tot de betaling van het eindsaldo.

Artikel 17: algemene verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend, verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • voor alle werken de vereiste vergunningen te verkrijgen, voor zover het bewijs dat deze vergunningen verkregen werden nog niet op het moment van de subsidieaanvraag werd ingediend
 • de werken conform alle wettelijke voorschriften uit te voeren
 • het project binnen de opgelegde termijn na de subsidietoekenning te realiseren (binnen 2 jaar). Uitzonderlijk kan de deputatie beslissen tot een verlenging van de realisatietermijn, waarbij automatisch ook de termijn tot indiening van de betalingsaanvraag (art. 16) met eenzelfde duur wordt verlengd. Hiertoe moet de aanvrager een gemotiveerde aanvraag indienen bij het Routebureau van de Directie Ondernemen met opgave van de reden en de duur van de gewenste verlenging. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing tot het al dan niet verlengen van deze termijn.
 • het Routebureau van de Directie Ondernemen te informeren over het verloop van de werken en uitnodigen op de (voorlopige) oplevering van de werken
 • de deputatie steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele projectwijzigingen.

Artikel 18: verplichtingen bekendmaking van de ondersteuning door de provincie Limburg

De aanvrager verbindt zich ertoe:

 • bij elke externe communicatie die hij in verband met dit project maakt, zowel op de werf als in de media, melding te maken van de steun die hij daarvoor ontvangt van de provincie Limburg
 • alle externe communicatie over dit project, zowel op de werf als via verschillende kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, sociale media, pers, …) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de provincie Limburg via toerisme@limburg.be
 • de provincie Limburg ruim vooraf en minstens 3 weken voor het einde van de werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. De aanvrager en de provincie beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd.

De aanvrager moet de nodige visuele documenten om bovenstaande verbintenissen te staven, voegen bij de aanvraag tot betaling van de tweede schijf, zoals vermeld in artikel 16 van dit subsidiereglement.

V Controle en sancties 

Artikel 19: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie op de aanwending van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt zich ertoe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 20: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet betalen of het gedeeltelijk betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

VI Slotbepalingen 

Artikel 21: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 15 juni 2023.

Artikel 22: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 14 juni 2023

De provinciegriffier
Wim Schoepen

De voorzitter
Jessie De Weyer

Provincie Limburg is ook social