Provinciaal natuurcentrum

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) is actief op het kruispunt van biodiversiteit en educatie met het oog op het realiseren van een breed draagvlak voor de Limburgse natuur en duurzame ontwikkeling.

In samenwerking met verschillende partners neemt het PNC een taak op in de bescherming en ontwikkeling van de Limburgse natuur. Het PNC zet in op het verwerven en verspreiden van kennis. Daarnaast neemt het een “labofunctie” op en faciliteert het de Limburgse actoren in natuurbeheer, NME en EDO. In  een aantal “kruispuntinitiatieven” combineert het PNC biodiversiteit en educatie. Naast de basiswerking worden ook projecten, samenwerkingsverbanden, campagnes en evenementen opgestart en ondersteund.

Onder het PNC ressorteren enkele bezoekerscentra, het PNC-Netwerk Natuuronderzoek, het PNC-netwerk Educatie, het PNC-netwerk Citizen Science en Milieuzorg Op School (MOS).

Er wordt nauw samengewerkt met de provinciale natuur- en milieuverenigingen.

Natuur- en Milieueducatie, klimaateducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling

Het PNC heeft een aanbod van educatie op vlak van natuur, milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling  waarmee het zich in de eerste plaats richt op het onderwijs (leerlingen, studenten, leerkrachten).

In samenwerking met andere partners richt het PNC zich soms projectmatig op andere doelgroepen. Het PNC coördineert ook een netwerk educatie met vertegenwoordigers uit het onderwijs, natuurcentra en de natuur- en duurzaamheidssectoren. Educatieve producten worden  in dit netwerk beter afgestemd op de doelgroep onderwijs. Het PNC participeert ook actief in het MOS-netwerk. Basis- en secundaire scholen worden door de MOSbegeleiders van het PNC op maat gecoacht om NME & EDO in de lespraktijk, de school en de schoolbuurt te integreren en zo samen te leren duurzame keuzes te  maken voor de planeet.

Wil je de Limburgse natuur beleven en ontdekken? Breng een bezoekje aan één van onze natuurcentra. Voor scholen van zowel basis- als secundair onderwijs werkten we een gevarieerd educatief aanbod uit.

Soortenbeleid

Ben je op zoek naar experts in flora en fauna? Wil je weten wat er krioelt en bloeit in Limburg?

De biodiversiteit gaat er overal ter wereld op achteruit, Vlaanderen en Limburg zijn daarop geen uitzonderingen. Nochtans kan Limburg een mooi biodiversiteitsrapport voorleggen: onze groene provincie herbergt heel wat bijzondere soorten, die nergens anders in Vlaanderen voorkomen. Het behoud, de bescherming en de versterking van deze soorten krijgen al veel jaren prioriteit in het provinciale natuur- en milieubeleid.

Gebiedsgerichte werking

Samen met partners werkt het PNC actief mee aan de uitbouw van een gebiedsgerichte werking binnen de provincie Limburg.

Het PNC focust hierbij op de ecologische netwerken in gebieden waar het provinciebestuur een bevoegdheid heeft: provinciale domeinen en natuurterreinen, waterlopen en natuur buiten de SBZ-gebieden. Speciale aandacht gaat naar de groene (houtkanten, bermen, ...) en blauwe (waterlopen, poelen, ...) natuurverbindingen.
In de toekomst zullen ook de ecosysteemdiensten een belangrijk aandachtspunt zijn in deze werking. De klimaatproblematiek, zowel mitigatie als adaptatie, zullen hierin worden geïntegreerd.