De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

1,8 miljoen euro voor nieuw Limburgs arbeidsmarktfonds

donderdag, 19 januari 2017

Meer mensen aan het werk! Dat is de ambitie die de Europese Commissie en de Vlaamse overheid stellen met de doelstelling voor het bereiken van een werkzaamheidsgraad van 76 %. Volgens de laatste SALK-monitor bedraagt de Limburgse werkzaamheidsgraad slechts 69,2 %. Dit betekent dat in onze provincie nog een grote inhaalbeweging te maken is door het activeren van de bestaande arbeidsmarktreserve.

Gedeputeerde van Economie Erik Gerits: “Dankzij de economische heropleving zit de jobcreatie terug in de lift. De ondernemers hebben echter soms moeite om de vacatures snel in te vullen. En voor sommige knelpuntberoepen is het vinden van geschikte kandidaten een werk van lange adem. En dit terwijl in diverse Limburgse regio’s de werkloosheidsgraad nog vrij hoog is. De provincie Limburg maakt nu 1,8 miljoen euro voor de komende drie jaar vrij om actuele arbeidsmarktvraagstukken te helpen oplossen. Samenwerking met en tussen gemeenten wordt gestimuleerd om knelpunten op de intergemeentelijke of regionale arbeidsmarkt aan te pakken. Doch evenzeer kunnen sectorspecifieke projecten worden ondersteund. Met het nieuw provinciaal arbeidsmarktfonds willen we een bijdrage leveren om de kloof met Vlaanderen op het vlak van werkzaamheidsgraad te verminderen.”

Knelpunten op de Limburgse arbeidsmarkt aanwezig ondanks gunstige evolutie

Meer mensen aan het werk is de centrale doelstelling van het Europees, Vlaams en lokaal werkgelegenheidsbeleid. Met een werkzaamheidsgraad van 69 % (eind 2014) heeft Limburg nog een weg te gaan om tegen 2020 het vooropgestelde percentage van 76 % te behalen. Nochtans kent de Limburgse arbeidsmarkt al even een gunstige evolutie. De werkloosheidsgraad daalt al enkele jaren op rij en bedroeg vorige maand nog 7,4 %. In de regio Maasland en Midden-Limburg, waar de voormalige mijngemeenten zijn gesitueerd, ligt dit cijfer traditioneel hoger.

Ook de Limburgse jeugdwerkloosheid vertoont een sterk dalende trend. Ondanks de gunstige cijfers zijn er aantal negatieve tendensen. De werkloosheidsduur neemt toe of m.a.w. het aantal langdurige werkzoekenden stijgt. Laaggeschoolden werkzoekenden vormen nu bijna de helft van de werkzoekendenpopulatie en ook het onderscheid tussen autochtone en allochtone werkloosheid blijft bestaan.

Specifieke regio – en doelgroepgebonden aspecten blijven dus ook vandaag nog determinerende elementen in het vinden van een job.

“Een significante groep van 25.506 personen, oftewel 85 % van het totale aantal niet werkende werkzoekenden, behoort tot een specifieke doelgroep. Van deze grote groep is amper 10 % in opleiding”, stelt gedeputeerde van Economie Erik Gerits. “Er is dus zeker nog ruimte om hier een aanvullend beleid te voeren en gerichte acties te ondernemen.”

1,8 miljoen euro subsidie voor intergemeentelijke en regionale projecten

Om de hiaten op de Limburgse arbeidsmarkt in te vullen heeft de provincieraad gisteren een vernieuwd provinciaal subsidiefonds voor intergemeentelijke en regionale arbeidsmarktprojecten goedgekeurd. Daarin wordt 1,8 miljoen euro voorzien voor projecten die een specifieke nood van de regionale arbeidsmarkt, een specifieke doelgroep of een sectorgebonden vraagstuk kunnen beantwoorden.

“De vraagstukken van de hedendaagse arbeidsmarkt veranderen voortdurend en aan een hoog tempo. In ons beleid kiezen we daarom voor flexibele instrumenten die leiden tot snelle implementeerbare oplossingen”, licht gedeputeerde Erik Gerits toe. “Met de middelen hopen we kenniscreatie en innovatie te stimuleren zodat Limburg ook op dit gebied een voortrekkersrol kan nemen.”

Om gebruik te maken van dit nieuwe arbeidsmarktfonds, wordt van 1 februari 2017 een nieuwe subsidieregeling van kracht. Hierdoor kunnen tot en met 2019 jaarlijks 600.000 euro aan projectsubsidies worden toegekend.

Synergie en complementariteit

Het nieuwe subsidiereglement ondersteunt twee types van projecten. Enerzijds richt het zich op de regionale of sectorale arbeidsmarktinstroomprojecten. Anderzijds kunnen projecten die uitgevoerd worden binnen de pijler ‘Curatief loopbaanbeleid’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en die vallen onder het Geïntegreerde Territoriale Investeringsprogramma (GTI), cofinanciering ontvangen. De GTI is de extra Europese subsidie-enveloppe die naar aanleiding van de sluiting van Ford-Genk is vrijgemaakt.

1. Arbeidsmarktinstroomprojecten

Om aanspraak te maken op een projectsubsidie (maximaal 120.000 euro) moeten de ingediende projecten werkzoekenden naar de arbeidsmarkt begeleiden en antwoord bieden op een arbeidsmarktvraagstuk van intergemeentelijke, regionale of sectorale aard. Naast een gedetailleerde analyse van het vraagstuk en een beschrijving van de corresponderende oplossing worden op voorhand meetbare indicatoren en een te behalen resultaat geformuleerd. Om resultaatgericht te werken zal 30% van de subsidie afhankelijk zijn van het behalen van het vooropgestelde resultaat.

Gedeputeerde Erik Gerits: “Concreet zullen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, beroepsfederaties, sectorfondsen, publieke en particuliere opleidingsinstanties, erkende regionale samenwerkingsverbanden maar ook VDAB, OCMW’s en lokale besturen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Om de lokale betrokkenheid te versterken vragen we van hen steeds één of meerdere Limburgse gemeenten bij het project te betrekken.”

2. GTI/SALK-luik ESF-projecten

Ook ESF-projecten komen in aanmerking voor cofinanciering. Na goedkeuring door het bevoegde Europese besluitvormingsorgaan kan voor de projecten een aanvraag worden ingediend. Projecten die geen goedkeuring kregen wegens een ontoereikend ESF-budget maar wel een positieve kwalitatieve beoordeling, kunnen ook indienen.

Gedeputeerde Erik Gerits: “De aanvullende financiering moet acties inzake duurzame en inclusieve jobcreatie maximaal versterken.”

Voor beide typen projecten geldt dat ze kosteloos moeten zijn voor werkzoekenden en dat de aanvrager kan aantonen dat andere cofinancieringsmogelijkheden maximaal aangevraagd zijn. Inhoudelijk zal elk project getoetst worden op o.a. inhoud en kwaliteit, de reikwijdte, de haalbaarheid, de additionele waarde, het innoverende of experimentele karakter, de overdraagbaarheid en de hefboomfunctie om een zo groot mogelijke meerwaarde voor Limburg te genereren. De helft van de toegekende subsidie wordt bij aanvang uitbetaald, de andere helft als saldo na verifiëring van de stavingstukken.

Een gedetailleerdere beschrijving van de subsidievoorwaarden en de procedures, vind je http://www.limburg.be/subsidies.

Nieuw partnerschap met gemeenten

Dit reglement past volledig in het nieuwe partnerschap dat de provincie wenst aan te gaan met de Limburgse gemeenten. De gemeenten hebben de regierol inzake lokaal werkgelegenheidsbeleid en sociale economie.

Gedeputeerde Erik Gerits: “Diverse Limburgse gemeenten hebben de vraag gesteld voor ondersteuning in de gemeentelijke opdrachten inzake arbeidsmarkt en in de voorbereiding van nieuwe arbeidsmarktprojecten. Met de dienst Economie hebben wij een sterk dienstverleningspakket uitgewerkt dat de komende weken aan de gemeenten zal worden voorgesteld. Het nieuwe arbeidsmarktfonds en de nieuwe dienstverlening past ook volledig in de versterkte streekwerking dat ook dit jaar op volle toeren zal komen.”