De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Planbaten (art. 2.6.4 t.e.m. 2.6.19 VCRO)

 1. Wat zijn planbaten?
  Planbatenheffing is een perceelsgewijze belasting op een vermoede meerwaarde die tot stand komt door een bestemmingswijziging die voortvloeit uit een bestemmingsplan.

 2. Criteria voor de toepassing van planbaten
  De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) somt uitdrukkelijk en limitatief de bestemmingswijzigingen op die aanleiding kunnen geven tot een heffing.

  Bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een heffing

  Oorspronkelijke bestemming

  Nieuwe bestemming

   
  Wonen
  Bedrijvig-heid Recreatie Oppervlakte-delfstoffen Landbouw Bos, overig groen, reservaat en natuur
  Wonen
  geen
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Bedrijvigheid
  heffing
  geen
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Gemeenschaps- en nuts-voorzieningen
  heffing
  heffing
  heffing
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Recreatie
  heffing
  heffing
  geen
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Landbouw
  heffing
  heffing
  heffing
  heffing
  geen
  n.v.t.
  Bos, overig groen, reservaat en natuur
  heffing
  heffing
  heffing
  heffing
  heffing
  geen
 3. Uitzonderingen waarbij geen planbaten verschuldigd zijn

  Er is geen planbatenheffing verschuldigd in volgende gevallen:
  • indien de bestemmingswijziging niet tot gevolg heeft dat voortaan een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning verkregen kan worden die vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg niet verkregen kon worden
  • indien de bestemmingswijziging minder dan 25 % van een perceel bestrijkt en/of het een perceelsgedeelte van minder dan 200 m² betreft
  • indien voor het perceel een ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel een bijzonder plan van aanleg, in werking treedt om te voldoen aan een verplichting tot planschadevergoeding
  • indien het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte woning in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor wonen geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan
  • indien een perceel, opgenomen in een niet-vervallen verkaveling, bestemd voor woningbouw, een voor woningbouw geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan
  • indien het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor bedrijvigheid geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan
  • indien het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte gebouwen of terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten gelegen of gevestigd zijn, een voor deze activiteiten geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan.
  • als het perceel is opgenomen in een grondruilplan als vermeld in art. 2.1.65 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting.

  Percelen die worden onteigend of overgedragen in der minne en voor het algemeen nut, worden van planbatenheffing vrijgesteld, voor zover voldaan is aan beide volgende voorwaarden:

  • er wordt overeenkomstig artikel 74 van het Vlaams Onteigeningsdecreet, geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg
  • de onteigening, respectievelijk de overdracht in der minne en voor het algemeen nut, gebeurt ten laste van de heffingsplichtige en niet ten aanzien van een derdeverkrijger.
 4. Tijdstip waarop de planbaten ontstaan

  De belastingschuld wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het kalenderjaar van de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de bestemmingswijziging omvat die als grondslag geldt van de planbatenheffing. Het verzenden van het aanslagbiljet maakt de heffing evenwel nog niet opeisbaar. De heffing is pas opeisbaar na het zich voordoen van een gebeurtenis die de meerwaarde tot uiting brengt (= het zogenaamde startfeit). Zo zal de planbatenheffing betaalbaar zijn binnen een termijn van:
  • vijftien kalenderdagen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte betreffende een overdracht ten bezwarende titel, door de heffingsplichtige, van enig zakelijk recht met betrekking tot het perceel
  • zes maanden na het verlenen, in laatste administratieve aanleg, van een van de volgende vergunningen, voor zover deze vergunning vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg niet konden worden verleend:
   • een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor zover de handelingen niet louter betrekking hebben op het vellen van bomen, afbraakwerken of bodemsaneringswerken
   • een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

   Een bonificatie t.b.v. 15 % wordt verleend aan de heffingsplichtige die de planbatenheffing betaalt binnen het jaar na de datum waarop het aanslagbiljet verstuurd is, terwijl het heffingsbedrag eigenlijk nog niet moest worden betaald.

 5. De berekening van de planbatenheffing

  Planbatenheffing wordt berekend op basis van de vermoede meerwaarde van een perceel ten gevolge van een bestemmingswijziging en op basis van de oppervlakte van de bestemmingswijziging op het perceel. De vermoede meerwaarde per m² werd decretaal als volgt vastgelegd.
  Vermoede meerwaarden per m²

  Oorspronkelijke bestemming

  Nieuwe bestemming

   
  Wonen
  Bedrijvig-heid Recreatie Oppervlakte-delfstoffen Landbouw
  Wonen
  geen
  n.v.t
  n.v.t
  n.v.t
  n.v.t
  Bedrijvigheid
  63,08 euro
  geen
  n.v.t
  n.v.t
  n.v.t
  Gemeenschaps- en nuts-voorzieningen
  116,07 euro
  82,23 euro
  2,83 euro
  n.v.t
  n.v.t
  Recreatie
  113,24 euro
  80,40 euro
  geen
  n.v.t
  n.v.t
  Landbouw
  116,65 euro
  83,81 euro
  3,41 euro
  4,50 euro
  geen
  Bos, overig groen, reservaat en natuur
  117,64 euro
  84,80 euro
  4,40 euro
  5,49 euro
  0,99 euro
  De planbatenheffing wordt berekend aan de hand van een progressief tarief dat per kadastraal perceel wordt toegepast op het bedrag van de vermoede meerwaarde.
  Planbatenheffing: een progressief tarief op bedrag vermoede meerwaarde
  Gedeelte van de vermoede meerwaarde % toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte Totaalbedrag van de heffing over het voorgaande gedeelte
  van 0,01 tot en met 12.500,00 euro
  1 %
  /
  van 12.500,00 tot en met 25.000,00 euro
  2 %
  125,00 euro
  van 25.000,00 tot en met 50.000,00 euro
  3 %
  375,00 euro
  van 50.000,00 euro tot en met 100.000,00 euro
  5 %
  1.125,00 euro
  van 100.000,00 tot en met 150.000,00 euro
  8 %
  3.625,00 euro
  van 150.000,00 tot en met 200.000,00 euro
  14 %
  7.625,00 euro
  van 200.000,00 tot en met 250.000,00 euro
  18 %
  14.625,00 euro
  van 250.000 tot en met 500.000,00 euro
  24 %
  23.625,00 euro
  boven 500.000,00 euro
  30 %
  83.625,00 euro
 6. Bezwarenregeling

  De heffingsplichtige kan bij de Vlaamse belastingsdienst een gemotiveerd bezwaar indienen tegen een aanslag. Het bezwaar dient op straffe van verval ingediend te worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de betekening van het aanslagbiljet.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
e-mail ruimtelijkeplanning@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 03 juni 2024
Provincie Limburg startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om voor de afgestote militaire kwartieren "IJzer", "Wouters" en "Chinees paviljoen" een bestemmingswijziging door te voeren. Het...
dinsdag, 21 mei 2024
online platform Limburg in cijfers
Waarvoor wordt het land, de grond of de ruimte gebruikt in Limburg? Dat brengen we in kaart in een nieuw cijferdossier aan de hand van ruimtelijke indicatoren, die zicht geven op de open ruimte en het...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...

Provincie Limburg is ook social