De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Reglement ter ondersteuning van verenigingen actief in promotie en/of verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw

Besluit van 18 december 2013
Gewijzigd 17 december 2014

De provincieraad van Limburg,

Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciaal beleid 2014-2019:

 • Beleidsdoelstelling 2014000005 ‘Overig beleid’
 • Actieplan 2014000048 ‘Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg’
 • Actie 2014000268 ‘Het versterken van het imago van het platteland en de land- en tuinbouw’;

Gelet op het provinciaal reglement d.d. 17 december 2003 ter ondersteuning van verenigingen actief in educatie en promotie en de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw, gewijzigd op 21 april 2010, 15 december 2010, 20 maart 2013 en 18 december 2013;

Gelet op Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende dat de provincieraad erkent dat de promotie van land- en tuinbouw nodig blijft om enerzijds het imago van de sector te verbeteren en anderzijds de consument dichter bij de landbouw te brengen;

Overwegende dat de duurzaamheid van de landbouw verbeterd wordt door de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden;

Overwegende dat in Limburg (B) heel wat verenigingen rond deze doelstellingen actief zijn;

Overwegende dat activiteiten zoals prijskampen, tentoonstellingen en beurzen deel uitmaken van de werking van deze verenigingen en dat deze activiteiten de kloof tussen landbouw en consument verkleinen en/of de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden verbeteren;

Overwegende dat de provincie de werking van deze verenigingen wil ondersteunen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming en latere wijzigingen op dit besluit;

Gelet op budgetsleutel 649020/2/0530/2LA2001n ‘Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/Subsidies met betrekking tot educatie en promotie van nieuwe landbouwmethoden’ van de financiële meerjarenplanning;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan verenigingen actief in promotie en/of de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

 • Vereniging: een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging
 • Activiteit: een beurs, tentoonstelling, prijskamp, cursus of vergelijkbaar initiatief met een publiek karakter
 • Referentieperiode: de periode van 1 september van het werkjaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag tot en met 31 augustus van het jaar van de aanvraag
 • Verhoogd subsidiebedrag: het basissubsidiebedrag verhoogd met een aanvullend subsidiebedrag per activiteit waarbij maximum 2 activiteiten in aanmerking komen.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een niet-syndicale vereniging zijn
 • zich als hoofddoel de promotie van de land- en tuinbouw en/of het nemen van initiatieven rond de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw stellen
 • minstens 30 Limburgse (B) leden tellen
 • een administratieve zetel op het grondgebied van de provincie Limburg (B) gevestigd hebben
 • een werkingsgebied hebben dat minstens 3 Limburgse (B) gemeenten omvat
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg (B).

Elke vereniging komt jaarlijks maar 1 keer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.

Artikel 4: voorwaarden waaraan de werking inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de werking inhoudelijk aan de volgende voorwaarde voldoen: een actieve werking in Limburg (B) hebben, dit wil zeggen dat in de referentieperiode minstens 1 publieke activiteit die door de vereniging werd georganiseerd, moet hebben plaatsgevonden in Limburg (B).

Om bovendien in aanmerking te komen voor het verhoogd subsidiebedrag moet(en) de in de aanvraag vermelde activiteit(en) inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. indien de activiteit een prijskamp betreft:

 • er werd in de bovenvermelde periode minstens 1 provinciale prijskamp georganiseerd in Limburg (B)
 • de activiteit speelde in op actuele vragen en ontwikkelingen in de land- en tuinbouwsector
 • de activiteit had een provinciale uitstraling of een provinciale voorbeeldfunctie
 • op de activiteit waren minstens 100 bezoekers aanwezig
 • de premie per dier voor deze activiteit werd doorgestort aan de houder van het dier of in mindering gebracht van de toegangspremie
 • het logo van de provincie Limburg (B) was duidelijk herkenbaar aanwezig op het promotiemateriaal en/of de locatie van de activiteit

b. indien het een andere activiteit betreft:

 • er werd in de bovenvermelde periode minstens 1 andere activiteit georganiseerd in Limburg (B)
 • de activiteit speelde in op actuele vragen en ontwikkelingen in de land- en tuinbouwsector
 • de activiteit had een provinciale uitstraling of een provinciale voorbeeldfunctie
 • op de activiteit waren minstens 100 bezoekers aanwezig
 • het logo van de provincie Limburg (B) was duidelijk herkenbaar aanwezig op het promotiemateriaal en/of de locatie van de activiteit. 

Artikel 5: voorwaarden waaraan de werking financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de werking financieel aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • voldoen aan de bepalingen van het besluit van de provincieraad van 20 maart 2002 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming en latere wijzigingen op dit besluit.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 6: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs.

Bijlagen die bij de aanvraag behoren mogen eveneens per mail of fax worden ingediend.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet ingediend worden op volgend adres:
Dienst Landbouw en Platteland
Directie Ruimte
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
E-mail landbouwenplatteland@limburg.be

De aanvraag moet uiterlijk 30 september op dit adres toekomen.

Artikel 7: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier
 • een Modelformulier type 1 voor verenigingen die een kasboekhouding voeren (laatst goedgekeurd rekeningjaar) of een Modelformulier type 2 voor verenigingen die een boekhouding voeren op basis van vorderingen en schulden (laatst goedgekeurd rekeningjaar) of een jaarrekening opgesteld overeenkomstig het KB van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van kleine vzw’s
 • de balans en resultatenrekening van het laatste goedgekeurde rekeningjaar voor verenigingen die een dubbele boekhouding voeren
 • een begroting van ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar
 • de statuten van de vereniging indien het een vereniging zonder winstoogmerk betreft
 • een beknopt overzicht van de door de vereniging georganiseerde publieke activiteiten die plaatsvonden in de referentieperiode met per activiteit een opgave van datum, plaats en titel.

Om in aanmerking te komen voor het verhoogd subsidiebedrag moeten aanvullend volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

a. indien de activiteit een prijskamp betreft:

 • een bewijs van provinciale herkenbaarheid (bijv.: foto van gebruik vlag bij activiteit en/of exemplaar van een brochure/folder waarop het provincielogo staat)
 • een overzichtslijst van de deelnemers en de aanwezige dieren

b. indien het een andere activiteit betreft:

 • een bewijs van provinciale herkenbaarheid (bijv.: foto van gebruik vlag bij activiteit en/of exemplaar van een brochure/folder waarop het provincielogo staat)

Het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in artikel 6 van dit reglement opgevraagd worden of kunnen van de website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 8: toetsing op tijdigheid

Aanvragen die buiten de termijn vermeld in artikel 6 werden ingediend komen niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. De postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst bij het bestuur geldt als datum voor de toetsing. De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 9: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid. De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt in het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10: toetsing op inhoud

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

Artikel 11: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning. In voorkomend geval wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag en komen de aanvragen chronologisch in aanmerking. De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 12: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen een termijn van 120 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de volledige aanvraag of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend. De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 13: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

 • het basissubsidiebedrag: 300 euro
 • het verhoogd subsidiebedrag: het basissubsidiebedrag van 300 euro + een aanvullend subsidiebedrag van 200 euro per activiteit met een maximum van 400 euro + een aanvullend subsidiebedrag per aanwezig dier per activiteit indien de activiteit een provinciale prijskamp betreft met een maximum van 2 prijskampen en maximum 500 dieren per prijskamp; dit aanvullend subsidiebedrag per aanwezig dier bedraagt 2 euro voor geiten en schapen, 3 euro voor paarden, 4 euro voor varkens en 10 euro voor runderen.

Artikel 14: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 3.000 euro per aanvraag.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 15: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in één schijf bij de toekenning betaald.

VII Controle en sancties

Artikel 16: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 17: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-uitbetalen of het gedeeltelijk niet-uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.Limburg.

VIII Slotbepalingen

Artikel 18: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en is geldig tot en met 31 december 2020.

Artikel 19: opheffings- en overgangsbepalingen

Het “Reglement ter ondersteuning van verenigingen actief in educatie en promotie en de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw” van 17 december 2003, gewijzigd op 21 april 2010,
15 december 2010 en 20 maart 2013 en 18 december 2013 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 20: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2014-12-17

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen

Contactgegevens dienst

Landbouw en Platteland, Directie Ondernemen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 74 42
e-mail landbouwenplatteland@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u.

Het is aangeraden om eerst jouw contactpersoon telefonisch te contacteren. Omwille van de maatregelen rond Covid-19 (coronavirus) werken de provinciale medewerkers zo veel mogelijk van thuis uit.
Heb je een afspraak in het Provinciehuis, hou je aan de geldende maatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens jouw bezoek aan het Provinciehuis, maar ook een goede handhygiëne en een afstand bewaren van elkaar van 1,5 meter is verplicht.